ค้นหา
×

เข้าระบบใหม่

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? เข้าระบบ!
×

เข้าระบบ

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? เข้าระบบใหม่!
×

เข้าระบบใหม่

Use your Facebook account for quick registration

OR

เข้าระบบ

Sign in using your Facebook account

หน้าแรกของ Shvoong>กฎหมาย & การเมือง>ความหมายของนิติกรรม

ความหมายของนิติกรรม

โดย: hanayo_boyz     ผู้แต่ง : hanayo_boyz
ª
 
นิติกรรม หลักกฎหมายว่าด้วย ลักษณะนิติกรรมได้ให้ความหมาย คำว่า นิติกรรมไว้ดังนี้นิติกรรม หมายความว่าการใดๆอันกระทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายแ ละด้วยใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ
จากบทหลักกฎหมายดังกล่าว ลักษณะทั่วไปของนิติกรรมจะต้องประกอบด้วย 5 ประการ
1. การกระทำใดๆ ของบุคคล สิ่งที่จะต้องพิจารณาประการแรกของนิติกรรมคือ จะมีการกระทำของบุคคลแต่ถ้าเป็นการกระทำที่ไม่ใช่บุคคล เช่น การกระทำของสัตว์จะเกิดเป็น นิติกรรมไม่ได้ การกระทำจะเป็นการแสดงเจตนาของบุคคลนั้นว่าต้องการให้การกระทำของตนมีผลในกฎหมายอย่างไร การแสดงเจตนาอาจเป็นการกระทำในรูปเขียนลงในกระดาษเป็นลายลักษณ์อักษร หรือวัตถุอื่นใด หรือด้วยการพูดจาต่อกัน หรือด้วยอากัปกิริยาอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ ซึ่งสามารถทำให้บุคคลภายนอกที่เห็นอาการนั้นเก ิดการเข้าใจว่าผู้แสดงกิริยาอาการนั้นมีความประสงค์อย่างไรก็ถือได้ว่าเป็นการแสดงเจตนาของบุคคลแล้ว
2. กระทำลงโดยชอบด้วยกฎหมาย กฎหมายยอมรับนับถือการแสดงเจตนาของบุคคลตามทฤษฎีที่ว่า ความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนาของบุคคล กล่าวคือ บุคคลแสดงเจตนาจะให้เกิดผลในกฎหมายอย่างไร เมื่อกฎหมายยอมรับรู้เจตนาของบุคคลนั้นแล้ว ย่อมใช้บังคับกันได้ ถ้าการกระทำนั้น หรือการแสดงเจตนานั้นชอบด้วยกฎหมายการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมีหลายประการ เช่น เป็นการกระทำที่มีวัตถุประสงค์ เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย เป็นการพ้นวิสัย เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน
3. กระทำด้วยใจสมัคร ผู้ทำนิติกรรมต้องมีความสมัครใจที่กระทำการนั้นโดยไม่มีใครมาบังคับ มาหลอกลวง หรือขู่เข็ญให้หลงผิด หรือปราศจากความรับผิดชอบชั่วดี ไม่รู้ตัวหรือขาดสติ เช่น แสดงเจตนาเพราะสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สิน จะตกเป็นโมฆียะหรือแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่จะตกเป็นโมฆียะ เป็นต้น ฉะนั้น ผู้แสดงเจตนาทำนิติกรรมต้องแสดงเจตนาทำนิติกรรมด้วยใจสมัคร มีความเป็นอิสระ มีจิตสำนึกรู้สึกผิดชอบในขณะกระทำนิติกรรมนั้น
4. มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล คำว่า ผูกนิติสัมพันธ์ หมายถึง มีความผูกพันกันในกฎหมาย เพราะการกระทำของบุคคลบางครั้งทำลงไปไม่ได้มุ่ งผูกพันหรือก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกันเลยเช่น ลูกร้องไห้ แม่บอกลูกว่าอย่าร้อง เดี๋ยวแม่จะซื้อตุ๊กตาให้ เช่นนี้ใจจริงของแม่ต้องการให้ลูกหยุดร้องไห้ ไม่ต้องการซื้อตุ๊กตาให้แต่อย่างใด และการผูกสัมพันธ์ต้องเป็นการผูกพันระหว่างบุคคลกับบุคคล อาจเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได้ ฉะนั้นการแสดงเจตนากับสัตว์เลี้ยง หรือสิ่งที่มีชีวิตอย่างอื่น อันมิใช่บุคคลย่อมไม่ก่อให้เกิดผลในกฎหมาย จึงไม่ใช่นิติกรรม อนึ่ง คำว่า บุคคล นั้น ไม่จำเป็นต้องมีบุคคลสองฝ่าย มีบุคคลฝ่ายเดียวก็เป็น นิติกรรมได้ เช่น นิติกรรมฝ่ายเดียว ได้แก่ การทำพินัยกรรม การให้คำมั่นจะให้รางวัล หรือ นิติกรรมระหว่างบุคคลสองฝ่าย ได้แก่ สัญญาซื้อขาย หรือนิติกรรมระหว่างบุคคลจำนวนมาก เช่น รัฐบาลขายพันธบัตรให้ประชาชน เป็นต้น
5. กระทำเพื่อจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับสิทธิ การกระทำเพื่อก่อหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิดังกล่าวนี้ เรียกรวมๆ ว่า ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในสิทธิ สิทธิในกฎหมายแยกออกได้เป็นสองประเภท คือ บุคคลสิทธิ และทรัพย์สิทธิ บุคคลสิทธิ เป็นสิทธิเหนือบุคคล ได้แก่ สิทธิเรียกร้องให้คู่กรณีกระทำการ หรืองดเว้นกระทำการอันใดอันหนึ่งตามแต่คู่กรณีจะตกลงกัน เช่น สัญญาจะซื้อขาย สัญญากู้ยืม หากคู่กรณีฝ่ายใดไม่ปฏิบัติคู่กรณีอีกฝ่ายมีอำ นาจให้สิทธิฟ้องร้องต่อศาลบังคับให้คู่กรณีปฏิบัติตามสิทธิที่ตนมีอยู่เหนือคู่กรณีนั้นได้ส่วน ทรัพยสิทธิ เป็นสิทธิเหนือทรัพย์สิน ซึ่งมีขอบเขตอำนาจมากกว่าบุคคลสิทธิ ทรัพยสิทธิมีอยู่สามารถใช้ยันบุคคลได้ทั่วไปไม่แต่เฉพาะคู่กรณีเท่านั้น เช่น กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทุกชนิด สิทธิครอบครอง ภาระจำยอม สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิอาศัย สิทธิเก็บกิน สิทธิจำนอง เป็นต้น ทรัพยสิทธิมีอานุภาพมาก กฎหมายจึงกำหนดไว้ว่า ทรัพยสิทธิทั้งหลายจะก่อตั้งขึ้นได้แต่ด้วยอาศัยอำนาจในประมวลกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่นจะคิดขึ้นเองหรือตั้งขึ้นเองไม่ได้
ตีพิมพ์เมื่อ: 23 สิงหาคม, 2007   
กรุณาให้คะแนนบทคัดย่อนี้ : 1 2 3 4 5
แปล ส่ง Link พิมพ์

New on Shvoong!

Top Websites Reviews

X

.